Tối ưu thẻ Title trong Seo

Tối ưu thẻ Title trong Seo

Thẻ title trong Seo có tác dụng giúp công cụ tìm kiếm và người dùng biết chủ đề cụ thể của trang là gì. Trên trang web của bạn, tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang. Thẻ phải được đặt trong thẻ của tài liệu HTML. Nội dung của...

Read more