Tối ưu thẻ Title trong Seo

Tối ưu thẻ Title trong Seo

Thẻ title trong Seo có tác dụng giúp công cụ tìm kiếm và người dùng biết chủ đề cụ thể của trang là gì.

Trên trang web của bạn, tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang. Thẻ phải được đặt trong thẻ của tài liệu HTML.

Nội dung của thẻ tiêu đề thường sẽ xuất hiện tại dòng đầu tiên của các kết quả nếu website của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm. Điều này có thể giúp người dùng nhận ra những trang liên quan tới tìm kiếm của họ. Nếu chúng xuất hiện trong truy vấn tìm kiếm của người dùng các từ trong tiêu đề được in đậm.

Tối ưu thẻ Title trong Seo

Tối ưu thẻ Title trong Seo

Các tiêu đề cho các trang con trên trang web của bạn cũng có thể bao gồm tên doanh nghiệp hoặc tên trang web, có thể có một số thông tin quan trọng như một vài lĩnh vực hoạt động chính hoặc có thể là vị trí thực của doanh nghiệp hoặc các mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp. Bên cạnh đó nên mô tả chính xác vấn đề trọng tâm của trang cụ thể đó.

Thẻ tiêu đề (Title) là tiêu chí đầu tiên khi Seo từ khóa.

Cách tối ưu thẻ title trong Seo

Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung của trang.

Thẻ title trong Seo cần tránh:

– Sử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng
– Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
– Sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn các trang
– Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào. Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất.
– Sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng
– Sử dụng các tiêu đề mang tính mô tả, ngắn gọn, giàu thông tin. Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm nếu tiêu đề quá dài.
– Bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *